banner-front-sisasivu

Mihin vie ymmärryksen tie?

Ajatuksia ja pohdintoja hermeneuttiselta kehältä ymmärryksentielle

Ihmisillä on yksilöllinen kyky ja tarve tunnistaa sekä ymmärtää asiat joinakin. Moninaiset asiat vaikuttavat kykyihimme tunnistaa eri ulottuvuudet, jotka eivät ole suoraan asiaan liittyneinä tai suoraan ymmärrettävinä asiaan. Kykyihin vaikuttaa eletty elämämme, kokemuksemme eletystä elämästä ja merkitykset, joita annamme asioille. Näin ollen on inhimillistä ja luontevaa, että esiymmärrys voi samalla henkilöllä muuttua asioihin liittyvän vuoropuhelun, ajan ja paikan sekä elämään vaikuttavien seikkojen myötä.

people talking 450341 640

Hermeneuttisen kehän (esiymmärryksen) kautta ymmärrykseen

Ymmärrystä on tarpeen tarkastella alkulähteiltä käsin, esiymmärryksen tasolta. Esiymmärrys muodostuu tulkinnan ja vuoropuhelun myötä, tulkintaa muokkaa kieli, mieli ja ajatus. Kaiken uuden ajattelun taustalla on esiymmärrys. Esiymmärryksessä on kysymys osasista, jotka muodostuvat kokonaisuudeksi ja edelleen kokonaisuus osasiksi. Tämä vastavuoroinen liikehdintä on usein tiedostamatonta, automaattista toimintaa.

Esiymmärrykseen vaikuttavat todelliset tunteet asioihin sekä henkilön henkilökohtainen tarve kyseistä esiymmärryksen kohteena olevaa asiaa kohtaan.

Hermeneuttinen kehä tutkimuksen kohteena herättää mielenkiinnon perehtyä aiheeseen enemmän ja syvällisemmin, haastaa itse itseään kysymyksiin. Hermeneuttisen kehän tutkiminen antaa mahdollisuuden kysyä:
mikä ohjaa meitä tekemään tulkintoja ja johtopäätöksiä toistemme reaktioista ja suhtautumistavoista tilanteissa ja asiayhteyksissä?

Seuraa jatkokysymys:
olemmeko yhtä kiinnostuneita ottamaan selvää siitä, mikä ohjaa meidän henkilökohtaisia reaktioitamme ja suhtautumistapojamme tilanteissa ja asiayhteyksissä?

hermeneuttinen keha

Hermeneuttinen kehä

Ihmisten välisissä näkemyseroissa ja ristiriidoissa on hyvinkin pitkälle kyse siitä, että emme ymmärrä toisiamme ja toistemme toimintatapoja, tai tulkitsemme ja oletamme asiat omista lähtökohdistamme käsin.

Opiksemme arkeen

Ratkaisukeskeistä on lähestyä toisen näkemystä ajatuksella: ymmärrän oman näkemykseni ja siihen vaikuttavat seikat, sen lisäksi opin toisen näkemyksestä, ja toisen näkemys voi olla jopa parempi kuin omani. Edellä kuvattu onnistuu, kun avaamme mielemme, tunteemme ja ajattelumme sekä rohkaistumme kokemaan imua kohti turvallista ymmärryksen uudistumista.

Työelämässä toistemme ymmärtäminen on yksi  keskeisimpiä työelämän työyhteisötaitoja. Ymmärtäminen ja kunnioittaminen ovat vierustovereita.

Tutkimassani lähdeaineistossa esiintyi viisi henkilöä, jotka ovat tutkineet ja kehittäneet hermeneutiikkaa ja hermeneuttista kehää. Oli mielenkiintoista havaita, että näillä viidellä hermeneutikolla oli aiheeseen liittyen sekä yhtenäisiä että eriäviä tulkintoja. Havainto tukee ajattelua, joka on keskeistä tiedostaa:
ei ole olemassa vain yhtä ainutta tulkintaa.

 

Tarja Humala / JKK:n Yhteisötyönohjaajakoulutus 2014-2016

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.