banner-front-sisasivu

Yhteisö ja johtaminen - yhteisöllinen johtaminen?

Johtaminen on toimintaa, jonka avulla ihmisten voimavaroja pystytään hankkimaan, kohdentamaan ja hyödyntämään tehokkaasti jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Johtamisen tavoitteena on saada erilaiset, usein eri asemissa olevat ja eri tavoin vaikutusvaltaiset yksilöt toimimaan työorganisaation arjessa, jossa yhteistoiminta on välttämätöntä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtaminen tapahtuu johtajan toimesta, ja hänen toimintansa on mahdollista jakaa kolmeen osa-alueeseen. Johtajan rooleja ovat valmentaja, valvoja ja strategi. Valmentaja motivoi ja ohjaa ihmisiä. Valvoja seuraa toiminnan tehokkuutta. Strategi puolestaan tekee päätöksiä ja toimenpiteitä nykyhetkessä varmistaakseen tulevan menestyksen.

Strategisen suunnittelun - tai pitkän aikavälin suunnittelun - tuominen osaksi johtamista on merkityksellistä. Strateginen johtaminen on organisaation kokonaisuuden näkökulmasta olennaisten päätösten tekemistä, toteuttamista ja arvioimista, jotta organisaatio kykenee saavuttamaan päämääränsä. Strategiselle ajattelulle on syytä antaa merkittävä osa johtamisen kokonaisuudesta, sillä ilman selkeää päämäärää niin asioiden kuin ihmisten toiminnan ohjaaminen jää merkityksettömäksi.

hand 422577 640

Kokonaisuutena tarkastellen johtaminen sisältää aina ihmisten toiminnan ohjaamista jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Näkökulmat ja painotukset voivat toki vaihdella, mutta toiminnan perimmäinen tavoite on aina sama: jonkin asian toteuttaminen yksittäisen ihmisen tai useiden ihmisten toiminnan avulla. Johtamiseen liittyvät olennaisesti johtajan ja johtajuuden käistteet. Johtaja johtaa, mutta mitä on johtajuus?

Johtaminen on vaikuttamisprosessi, jota säätelemällä johtaja vaikuttaa toisaalta organisaation tuotoksiin ja toisaalta organisaation jäsenten kognitioon ja tunne-elämään. Johtamiseen kuuluu näin ollen merkitysten rakentaminen ja edelleen todellisuuden muovaaminen.

Johtaminen tapahtuu työyhteisössä, joka on ihmisten muodostama perustehtävän tekemistä varten perustettu iso tai pieni kokonaisuus. Johtajuus työyhteisössä tarkoittaa laajempaa kokonaisuutta kuin ihmisten ja asioiden johtamista. Sirpaloituneessa työympäristössä johtamisen merkitys ja työntekijöiden ymmärrys kokonaisuudesta korostuvat.

Työpaikalla yhteisen tehtävän ja päämäärän hahmottamista on vaikeuttanut yhteiskunnassa korostunut minäkeskeinen ajattelutapa. Organisaation menestys ja hyvä yhteistyö edellyttävät, että työyhteisön kaikilla jäsenillä on riittävän samansuuntainen näkemys työpaikan olemassaolon tarkoituksesta. Työyhteisön toiminnan lähtökohta ei ole itsestäänselvyys. Työyhteisön mielenkiinto ja energia alkavat suuntautua helposti epäolennaisiin asioihin.

Esimiehen tehtävänä on asettaa yhteisölle sen toimintaa ohjaavat selkeät ja ymmärrettävät tavoitteet, tehtävät ja pelisäännöt. Organisaation kaikkien jäsenten pitää hyväksyä työntekoa, asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa ohjaava valtarakenne, joka määrittelee jokaisen roolin, tehtävät, vastuut, oikeudet ja velvollisuudet.

target 1551521 640

Työnohjauksen kytkeminen yhteisöön ja johtamiseen tarkoittaa käytännössä syvälle suuntautuvaa työyhteisön toiminnan ja ilmiöiden tarkastelua. Työnohjauksen luonteeseen kuuluva esimiestyön ja johtamisen tukeminen tarkoittaa ennen kaikkea työyhteisössä vallitsevien olosuhteiden kehittämistä sellaisiksi, että organisaatio toimii yhdessä tavoitteen suuntaan. Se edellyttää, että yksilöiden tehtävien ja vastuiden tulee olla selkeitä ja valtarakenteen hyväksytty.

Tehtävien, vastuiden ja valtarakenteen tarkastelu on lähtökohtaisesti vaativa kohde työnohjaukselle, koska tällöin joudutaan syventymään työyhteisön todelliseen toimintakulttuuriin, joka voi olla jotakin aivan muuta kuin, mitä sen kuvataan tai kuvitellaan olevan. Kun ja jos tällaiseen tarkasteluun pyrkivään prosessiin otetaan mukaan myös organisaation johtajana toimiva henkilö, tilanne muuttu entistä vaativammaksi, koska kaikki yhteisön jäsenet joutuvat kohtaamaan yhteisönä lopulta organisaatiossa vallitsevan tilanteen suhteessa perustehtävän toteuttamisen vaatimuksiin.

Koko työyhteisön yhteinen kohtaaminen ja perustehtävän pohtiminen ja oman toiminnan suhteuttaminen siihen on vaativa tilanne, koska jokaisella tilanteeseen osallistuvalla henkilöllä on vahvuutensa mutta myös kehittämistä vaativat alueensa suhteessa yhteisöön ja perustehtävään. Koko yhteisön mukana oleminen ei mahdollista vastuun siirtämistä jollekin paikalta puuttuvalle henkilölle - esimerkiksi esihiemelle - vaan jokainen joutuu ainakin mielessään pohtimaan omaa vastuutaan koko yhteisön toiminnasta ja perustehtävän toteutumisesta. Parhaimmillaan tilanteesta on  mahdollista luoda hyvinkin rakentava sekä työyhteisöä että perustehtävää palveleva ja kehittävä tapahtuma, jos hankkeeseen osalliset vain suostuvat kohtaamaan sekä toisensa että asian rakentavassa hengessä yhteistä päämäärää ajatellen.

Johtamisen ja yhteisön sekä yhteisöllisen johtamisen tarkastelu johdattaa tarkastelemaan ennen kaikkea viime vuosikymmenten virtauksia työelämässä. Aiemmin työyhteisöön liittyvät kysymykset eivät olleet johtamisen tarkastelussa merkittävässä asemassa. Työn luonteen muuttuminen suurelta osin erilaisissa yhteistyömuodoissa tapahtuvaksi asiantuntijatyöksi edellyttää työn toteuttajilta aivan uudenlaisia yhteistyön ja viestinnän taitoja ja kykyä toimia yhdessä yhteisen päämäärän suuntaan.

Työn vaatimukset ja yhteiskunnalliset virtaukset eivät ole olleet yhdensuuntaisia viime vuosikymmeninä. Työssä korostuvat yhteistyön vaatimukset ja yhteiskunnassa yksilön oikeudet ja mahdollisuudet. Työelämässä tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa työn vastaanottaneen yksilön velvollisuudet ja vastuut kohtaavat yksilölliset näkökannat. Asia vaatii sovittelua, johon voi toimia vastauksena ennen kaikkea koko yhteisön toiminnan huomioon ottava johtaminen sekä sitä tukeva työnohjausprosessi.

 

Mika Huovinen, yhteisötyönohjaaja /JKK:n Yhteisötyönohjaajakoulutus 2014-2016

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.