banner-front-sisasivu

Joharin ikkuna,
opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikkuna perustuu Yhdysvalloissa 1950-luvulla luotuun malliin, joka käsittelee yksilön vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä neliruutuisen mallin, ikkunan, avulla.
Joharin ikkuna koostuu neljästä ruudusta, jotka ovat vapaan toiminnan alue tai avoin alue (open self), sokea alue (blind self), salattu alue (hidden self) ja tuntematon alue (unknown self). Kyseisiä ruutuja voidaan käyttää kuvaamaan, mitä ihminen itsestään tietää ja mitä muut hänestä tietävät. Mitä laajempi ihmisen tuntemus on omasta toiminnastaan, sen laajemmat mahdollisuudet hänellä on toteuttaa tietoisesti viestintäänsä ja toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

Joharin ikkuna
Joharin ikkuna

Vuorovaikutukseen ja viestintään liittyvät kysymykset olivat poikkeuksellisen ajankohtaisia viime syksynä esimerkiksi opetusalalla uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja siihen liittyvän julkisen keskustelun myötä. Kasvatus- ja opetusalan koulutuksessa viestinnällä ja vuorovaikutuksella sekä niihin liittyvällä reflektoinnilla on huomattava sijansa. Reflektointi koskee ennen kaikkea ammatillista toimintaa tilanteissa, jotka liittyvät aikuisen ja toiminnan kohteena olevan, lapsista, nuorista tai aikuisista koostuvan ryhmän kohtaamiseen ohjaus- tai opetustilanteissa. Kyse on siis ennen kaikkea pedagogiikkaan liityvästä reflektoinnista.

Kasvatus- ja opetusalan toimijoiden keskuudessa oman persoonan käyttämistä työvälineenä pidetään merkittävänä ammatillisen toiminnan lähtökohtana. Tämä on mahdollista kytkeä edelleen alan kollektiiviseen identiteettiin. Kasvattajalla ja opettajalla on työssään toki muitakin ihmissuhteita, joissa oman persoonan käyttö ei tule kyseeseen samassa määrin kuin vaikkapa suhteessa oppilaisiin. Esimerkeiksi sopivat toiminta suhteessa mahdollisesti kasvatettavien, opetettavien ja ohjattavien vanhempiin, samassa ammatissa toimiviin työtovereihin, eri ammateissa toimiviin työtovereihin, mahdollisesti johtamisen kohteena oleviin henkilöihin, esimieheen sekä erilaisiin oman organisaation ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin.

Eri lähtökohdista tapahtuva ammatillinen kohtaaminen asettaa huomattavia vaatimuksia kasvatus- ja opetusalalla toimivan henkilön viestinnän ja vuorovaikutuksen taidoille. Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen opintojen jälkeen ammatissa toimittaessa ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista, koska aikuiset eivät yleensä mielellään kuule muiden määrittelyjä tai arvioita omasta toiminnastaan. Tämän lisäksi omasta kokemusjärjestelmästä kiinni pitäminen on aikuisväelle tyypillistä.

Työnohjauksella on mahdollisuutensa Joharin ikkunaan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyen, sillä työnohjauksessa on mahdollista lähestyä arkityötä ammatillisen reflektoinnin avulla pohtien työhön lliittyvää toimintaa sekä sen lähtökohtia, tavoitteita ja seurauksia. Aito reflektio suuntautuu omien tekojen ja niiden seurausten käsittämiseen. Kykyä monipuoliseen reflektioon onkin luonnehdittu laadukkaan ammattityön ja sen kehittämisen tärkeimmäksi edellytykseksi.

Työnohjaajalle Joharin ikkuna tarjoaa mahdollisuuden saattaa ohjaussuhteessa oleva henkilö tarkastelemaan järjestelmällisesti omaa toimintaansa suhteessa itseensä ja muihin sekä oppimaan toiminnastaan niin omaa toimintaansa reflektoimalla kuin hankkimalla siitä tietoa yhteistyökumppaneiltaan. Joharin ikkuna tarjoaa yksilölle mahdollisuuden tarkastella, pohtia ja arvioida omaa toimintaansa ja hahmotella siihen vaikuttavia tekijöitä.

Joharin ikkunan ruutuihin liittyvien asioiden tarkastelu ei ole yksilön kannalta helppoa tai yksinkertaista. Joharin ikkunan ruutujen saloihin vihkiytyvä yksilö joutuu hahmottamaan, millainen käsitys hänellä on itsestään ja omasta toiminnastaan, miten käsitys omasta toiminnasta vastaa muiden käsitystä omasta toiminnasta, millaisia asioita salataan muilta tietoisesti ja tiedostamatta ja miksi näin tapahtuu. Lisäksi ja lopulta on pohdittava väistämättä kysymystä siitä, millaiset tiedostamattomat ja tuntemattomat tekijät vaikuttavat omaan toimintaan eri tilanteissa.

 

Mika Huovinen, yhteisötyönohjaaja / JKK:n Yhteisötyönohjaajakoulutus 2014-2016

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.