banner-front-sisasivu

Kirjakauppa

Tyoyhteison-keittokirja

Tekijät: Rea Hatara, Ulla Hintikka, Taina Karhu, Tuula Kiuttu, Seija Koponen, Merja Lehtomaa, Virpi Makkonen, Riitta Mäntyniemi, Juha Nikkilä ja Kai Reikko 
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN:
978-951-8945-18-8
Julkaistu: 2014
Sivuja: 80

Työyhteisön keittokirja tarjoaa hyvän mielen reseptejä työyhteisöille, jotka elävät jatkuvassa työelämän muutoksessa. Kirjan teemat nojaavat keskeisiin työelämän ja työyhteisön osa-alueisiin tarjoten konkreettisia eväitä oman sekä koko työyhteisön työn arviointiin, oppimiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.
Kirja on syntynyt Jyväskylän Koulutuskeskuksesta syksyllä 2012 yhteisötyönohjaajaksi valmistuneiden yhteistyönä.

Kirja toimii oivana käytännön työskentelyvälineenä työyhteisöissä, työyhteisöjen työnohjaajilla ja muilla työyhteisöjen kehittäjillä.

Hinta: 15 €

Tilaa tästä »

Leiritulilta globaaliin maailmaan

Organisaatiot-ja-johtaminen

Tekijä: Mauno Niskanen 
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN:
978-951-8945-17-1
Julkaistu: 2013
Sivuja: 183

Kirja tarjoaa ainutlaatuisen, historiallisen perspektiivin johtamiseen. 
Historian tapahtumat vaikuttavat ihmiskäsitykseemme, ja siksi johtajan tuleekin ymmärtää niin historiaa kuin biologisen ja kulttuurievoluution merkitystä nykyihmiselle voidakseen johtaa ihmisiä ja organisaatioita oikein. 
Kirja valottaa myös johtamisen tulevaisuutta: Millainen viesti biologisella ja kulttuurievoluutiolla on tulevaisuuden organisaatioiden ja johtamisen kehittämiselle? Mihin suuntaan työyhteisöjä pitäisi kehittää?
Johtamisessa ollaan siirtymässä kulttuurijohtamiseen ja innovaatiojohtamiseen. Suurissa organisaatioissa palataan pienryhmien ja tiimien käyttöön - takaisin leiritulille, kuten esi-isämme aikanaan. Kehitämmekö siis johtajuutta ja organisaatioita polkien samoja polkuja kuin luolapiirroksien avulla historiaa kirjoittaneet edeltäjämme?

Hinta: 39,90 €

Tilaa tästä »

Työyhteisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta

ihmisiksityossa

Tekijät: Satu Roos ja Kaarina Mönkkönen
Kustantaja: United Press Global (UPG)
ISBN:
978-9949-532-46-9
Julkaistu: 2015
Sivuja: 152

Työyhteisöissä kaiken ytimessä on dialoginen
kohtaaminen ja laveammin ajateltuna ihmisyyys,
jossa kohtaamme kollegan tai yhteistyö-
kumppanin.

Kirja käsittelee esimieheen, työntekijään ja
koko yhteisöön liittyviä toimintatapoja,
joilla voidaan tehdä vaikuttavampaa työtä
yhdessä.

Kirja on tarkoitettu kaikille työstä ja työelämästä
kiinnostuneille, organisaatioiden henkilöstö-
ammattilaisille, esimiehille, asiantuntijoille,
luottamus- ja työsuojeluorganisaatioiden jäsenille,
työterveyshuollon asiantuntijoille sekä
työhyvinvoinnin ja yhteistyön edistäjille. Soveltuu
myös opetuskäyttöön.

Hinta: 38 €

Tilaa tästä »

Kirjoituksia päihdetyöstä

Ihan oikea ihme

Tekijät: Kalevi Kaipio ja Arja Ruisniemi (toim.)
Kustantaja: VAK ry
ISBN:
978-952-92-5019-6
Julkaistu: 2009
Sivuja: 192

Kirja valottaa aikamme päihdetyön haasteita niin yksilön, yhteisöjen kuin koko yhteiskunnan tasolla. Palveluiden tehokkuusvaatimukset, päihteiden käytön ja määrien muutokset ja muut yhteiskunnan murrokset koettelevat ammattiauttajien voimia ja osaamista. Ajatuksia herättävässä artikkelikokoelmassa alan tunnustetut ja tunnetut asiantuntijat päivittävät ajankuvaa ja avaavat erilaisia näkökulmia päihdetyöhön.

Hinta: 35 €

Tilaa tästä »

Kognitiivis-konstruktiivista psykoterapiaa teoriassa ja käytännössä

Näkökulmia psykoterapiatyöhön

Tekijät: Armi Hakanen ja Anna-Maija Kokko
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 978.951-8945-15-7
Julkaistu: 2007
Sivuja: 299

Teoksessa tarkastellaan niitä teorian ja käytännön kysymyksiä, joita psykoterapeutit päivittäisessä työssään kohtaavat. Kirjan taustalla on kognitiivis-konstruktiivisen psykoterapian teoria, jonka sovelluksia käsitellään terapiaprosessin, vuoro-vaikutuksen, depression hoidon, persoonallisuuden eheytymisen ja lastenpsykoterapioiden näkökulmista. Kaikki teoksen kirjoittajat ovat vaativan erityistason psykoterapeutteja ja toimivat aktiivisen psykoterapiatyönsä ohella myös psykoterapian kouluttajina.

Hinta: 35 €

Tilaa tästä »

Psyykkinen kehitys ja kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia

Minuuden rakentuminen

Tekijät: Antero Toskala ja Katja Hartikainen
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-8945-13-6
Julkaistu: 2005 (1. painos), 2014 (2. painos)
Sivuja: 217

Kirja soveltuu mielenterveystyön eri ammattiryhmien käyttöön ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kognitiivisen psykoterapian konstruktiivisesta ihmiskuvasta ja siihen perustuvasta hoidosta. Kirjan alkuosassa tarkastellaan kognitiivisen psykoterapian historiaa ja konstruktiivista tietokäsitystä psykoterapian perustana. Loppuosa tarjoaa käytännönläheisempiä näkökulmia terapeuttiseen muutokseen ja kognitiivis-konstruktiivisen psykoterapian perusstrategioihin.

Hinta: 38 €


Tilaa tästä »

Miten toteuttaa henkistä työsuojelua

Menestys ja jaksaminen

Tekijät: Niskanen, M., Murto, K. & Haapamäki, J.
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-8945-12-8
Julkaistu: 2005
Sivuja: 244

Kirja tarjoaa käytännönläheisiä ja konkreettisia työvälineitä kaikille niille henkilöille, jotka haluavat kehittää työyhteisöään toimivaksi, tuottavaksi ja henkistä hyvinvointia tukevaksi. Kirja on kokonaisvaltainen katsaus siihen, mitä henkinen työsuojelu käytännössä on.

Hinta: 32 €

Tilaa tästä »

 

Antakaa meille mahdollisuus

Tekijät: Kalevi Kaipio
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 978-951-8945-11-9
Julkaistu: 1997
Sivuja: 152

Kirja on yhteisökasvatuksen perusteos. Siinä esitellään niitä kokemuksia ja lähtökohtia, joista yhteisökasvatus on syntynyt. Esiteltyjä käytäntöjä on laajasti sovellettu myös erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämistoimintaan. (152 s.)

Hinta: 14 €

Tilaa tästä »

 

Koulukuvia

Tekijät: Kaarlo Laine
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-39-0543-8
Julkaistu: 2000
Sivuja: 204

Koulu nuorten kokemustilana.

Kasvatuksen kentällä on meneillään murros, joka näkyy selvästi myös koulussa. Kirja jäljittää nuorten kokemuksia koulusta nuorten piirrosten ja kirjoitusten avulla ja pohtii, mitkä ovat nuorten ja koulun suhteen keskeiset jännitteet ja ristiriidat. Millaisia haasteita oppimiseen liittyy, kun merkittävät oppimiskokemukset tulevat koulun ulkopuolelta, harrasteista, populaarikulttuurista ja kaveripiiristä. Nuorten kokemukset viestivät myös uudentyyppisen oppimisen puolesta, erityisesti tarpeesta kehittää neuvottelukulttuuria ja sosiaalista oppimista.

Hinta: 19 €

Tilaa tästä »

 

Muutoksen liekit

Tekijät: Kaarlo Laine (toim.)
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-8945-06-3
Julkaistu: 1996
Sivuja: 211

Kirja välittää kokemuksia, tietoja ja tuloksia läpieletystä työyhteisön monivuotisesta kehittämisprojektista, joka jatkuu päivittäisenä muutosprosessina organisaation arjessa. Se pyrkii antamaan monipuolisen kuvan kehittämisestä ja siihen väistämättä kuuluvista vaikeuksista sekä koulutettavien että kehittäjien näkökulmasta.

Hinta: 21,50 €

Tilaa tästä »

 

Uuteen asuntolakulttuuriin

Tekijät: Kaarlo Laine
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 951-8945-05-5
Julkaistu: 1992
Sivuja: 100

Raportissa kuvataan Helsingin kaupungin kehitysvammahuollon asuntolatoiminnan kehittämisprojektia, johon kuului henkilökunnan koulutus, työnohjaus ja kehittämisprojektiin liittyvä tutkimus. Yhteisökasvatuksellisen ja -hoidollisen prosessin seuraukset olivat myönteisiä ja tästä raportista voi löytää hyödyllisiä ajatuksia oman työyhteisön kehittämisprojektin tueksi.

Hinta: 5,50

Tilaa tästä »

Kaipio, K. Kasvattava yhteisö
Kaipio, K. & Murto, K. Toimiva yhteisö
Laine, K. Ameba pulpetissa
Toskala, A. Kognitiivisen psykoterapian teoreettisia perusteita ja sovellutuksia